Faqe 1-8. Hyrje,mësimi i leximit të Kuranit Kerim

Faqe 9. Mësimi i parë

Faqe 10. Alfabeti

Faqe 11. Zanoret e shkurtra

Faqe 12. Mësimi i dyte "Fet'haja"

Faqe 13. Ushtrime per zanoret e shkurtra

Faqe 14. Mesimi i trete "Kesre-ja"

Faqe 15. Ushtrime Kesreja

Faqe 16. Mesimi i katert "Dam'me-ja"

Faqe 17. Ushtrime "Dam'me-ja"

Faqe 18. Mesimi i peste "Sukun-i"

Faqe 19. Ushtrime "Sukun-i"

Faqe 20. Mesimi i gjashte "Teshdid-i"

Faqe 21. Ushtrime "Teshdid-i"

Faqe 22. Mesimi i shtate "Zanoret e zgjatura" dhe "Elifi zgjates"

Faqe 23. Ushtrime "Zanoret e zgjatura"

Faqe 24. Ushtrime "Zanoret e zgjatura"

Faqe 25. Ushtrime "Zanoret e zgjatura"

Faqe 26. Mesimi i tete "Kesre-ja zgjatese"

Faqe 27. Ushtrime "Kesre-ja zgjatese"

Faqe 28. Mesimi i nente "Dam'me-ja zgjatese"

Faqe 29. Ushtrime "Dam'me-ja zgjatese"

Faqe 30. Mesimi i dhjete "Tenvin-i"

Faqe 31. Ushtrime

Faqe 32. Ushtrime "Tenvin-i"

Faqe 33. Ushtrime

Faqe 34. Mesimi i njembedhjete "Tenvin-i kesre"

Faqe 35. Ushtrime "Tenvin-i kesre"

Faqe 36. Mesimi i dymbedhjete "Tenvin-i dam'me"

Faqe 37. Ushtrime "Tenvin-i dam'me"

Faqe 38. Mesimi i trembedhjete "Medd"

Faqe 39. Mesimi i katermbedhjete "Shkronjat qe shkruhen, por qe nuk lexohen"

Faqe 40. Ushtrime "Shkronjat qe shkruhen, por qe nuk lexohen"

Faqe 41. Ushtrime "Tenvin Fet'ha

Faqe 42. Mesimi i pesembedhjete "Hemze-ja uasl"

Faqe 43. Ushtrime "Hemze-ja uasl

Faqe 44. Mesimi i gjashtembedhjete "Menyra e leximit te shkronjave ne fund te fjales"

Faqe 45. Ushtrime "Menyra e leximit te shkronjave ne fund te fjales"

Faqe 46. Mesimi i shtatembedhjete "Menyra e leximit te tenvijn-it dhe zanores se zgjatur para hemze-se uasl"

Faqe 47. Mesimi i tetembedhjete "Rregullat e ndalimit mbi fjale"

Faqe 48. Ushtrime "Rregullat e ndalimit mbi fjale"

Faqe 49. Ushtrime "Rregullat e ndalimit mbi fjale"

Faqe 50. Mesimi i nentembedhjete "Shkronjat qe lexohen te ndara"

Faqe 51. Ushtrime "Shkronjat qe lexohen te ndara"

© 2012 Fondacioni i Kur'anit | All rights reserved